Czesław Rakoczy: Droga jest mi ta gmina (wywiad)

| 16 listopada 2010 | 0 Komentarzy | Odsłon: 734

Zapraszamy do lektury wywiadu z wójtem gminy Lipinki i kandydatem z ramienia KWW „Nasza Gmina w Lipinkach” – Czesławem Rakoczym. Pytania zadawał redaktor naczelny i właściciel NIS Lipinek – Piotr Popielarz. Wywiad ukazał się w 2 numerze „Gazety Lipińskiej”.

Czesław Rakoczy - Wójt Gminy Lipinki

Czesław Rakoczy – Wójt Gminy Lipinki

Co Pana skłania do kandydowania na kolejną kadencję?
Kandyduję ponownie na stanowisko Wójta Gminy Lipinki, ponieważ wiele zadań, które rozpocząłem w mijającej kadencji, jest obecnie w trakcie realizacji. Włożyłem w tę pracę wiele serca i wysiłku. Praktycznie poświęciłem się jej całkowicie. Mogę śmiało powiedzieć: droga jest mi ta gmina i dobro jej mieszkańców.

Do pełnienia tej funkcji posiadam odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje. Po szczeblach kariery zawodowej wspinałem się stopniowo, od stanowiska instruktora rolnego, poprzez kierownika w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego, a następnie sekretarza gminy i zastępcy wójta. Znam dobrze potrzeby gminy. Przez minione kadencje starałem się, aby gmina Lipinki dynamicznie się rozwijała i w pełni zaspakajała potrzeby swoich mieszkańców. Zamiary te realizowałem skutecznie i każda kolejna kadencja wnosiła wiele zmian na lepsze.

Rozwój gminy jest planowy i wiem, jak wiele jeszcze pozostało do zrobienia, aby moim Rodakom żyło się coraz lepiej. Udowodniłem, że potrafię pozyskiwać środki z zewnątrz. Jest to ważne, gdyż gmina posiada niewielkie własne zasoby finansowe. Dla przykładu podam, że w 2010 r. wykonaliśmy inwestycje za około 7 mln 800 tys. zł, a środków własnych mieliśmy zaledwie ok. 664 tys. zł, co stanowi ok. 8% wartości inwestycji.

Racjonalny rozwój gminy Lipinki jest dostrzegany również w naszym powiecie, województwie, a nawet w kraju. Potwierdzeniem po- wyższych działań było uzyskanie w 2007 roku tytułu Mecenasa Polskiej Ekologii oraz Europejskiej Nagrody Ekologicznej w 2008 oraz zajęcie 33 miejsca w roku 2007 i 56 w 2010 r. w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w kategorii – Najlepsza Gmina Wiejska.

Jak odebrał Pan informację o kontrkandydacie Mirosławie Walągu?
Informację przyjąłem z szacunkiem dla demokracji i mojego Kontrkandydata.

Co uznaje Pan za największe sukcesy mijającej kadencji?
Było ich dużo. Należy do nich: oddanie do użytku sali gimnastycznej w Lipinkach objętej dofinansowaniem ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; pozyskanie środków z trzech programów Unii Europejskiej na realizację następujących projektów, w tym z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (najwięcej w powiecie) na: budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipinkach i Krygu, kompleksową odnowa centrum wsi Wójtowa, w gminie Lipinki; budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Krygu.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: kanalizację sanitarną wsi Pagorzyna; odnowę centrum wsi Kryg; budowę boiska sportowego oraz urządzeń do lekkiej atletyki w Lipinkach ze środków przeznaczonych na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju przez LGD Beskid Gorlicki. Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Ziemi Gorlickiej.

Bardzo cennym działaniem było wykonanie otworów poszukiwawczych w miejscowościach Lipinki, Wójtowa, Pagorzyna, Kryg, Rozdziele i Bednarka w celu zabezpieczenia wody gminie Lipinki.

Których z podjętych decyzji dziś nie podjąłby już Pan?
Nie ma takich. Nie miałbym żadnych obaw przed podjęciem tych wszystkich decyzji, które były realizowane. Podjąłbym śmiało tak samo te wszystkie decyzje.

Czy moglibyśmy poznać najważniejsze punkty pańskiego programu na lata 2010-2014?
Mój program na lata 2010-2014 jest zgodny z oczekiwaniami mieszkańców i możliwościami gminy. Obejmuje kontynuację dotychczasowych zadań takich jak: dalsza budowa dróg, kanalizacji, oświetleń ulicznych; odnowa centrów wsi, a szczególnie budowa chodników i parkingów; dokończenie termomodernizacji wszystkich pozostałych budynków użyteczności publicznej (przedszkola i gimnazjum w Lipinkach, budynku komunalnego w Pagorzynie, Bednarce, Bednarskim, szkoły w Pagorzynie); dalsze remonty szkół i przedszkoli według potrzeb; budowa placów zabaw przy przedszkolach i szkołach (Pagorzyna, Lipinki); kontynuacja prac remontowych przy dworze i zagospodarowaniu parku w Lipinkach; budowa Farmy Wiatrakowej w Rozdzielu przez inwestorów prywatnych przy wsparciu gminy.

Do ważnych punktów programu należą także: promowanie strefy gospodarczej Lipinki-Lipa w celu pozyskania inwestorów prywatnych; zabezpieczenie w profesjonalną opiekę osób starszych i chorych, którzy nie chcą odchodzić do Domów Opieki Społecznej; zabezpieczenie urwisk i osuwisk oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego gminy; dalsze zabezpieczenie gminy w wodę ze źródeł własnych i od strony Pagórka z gminy Dębowiec oraz od strony Kobylanki z gminy Gorlice; dalsze wzbogacenie w sprzęt ppoż i bazę lokalową Ochotniczych Straży Pożarnych; opieka nad działaniami sportowymi i kulturalnymi oraz stowarzyszeniami; podnoszenie poziomu bazy oświatowej, a zwłaszcza przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Która ze spraw naszej gminy jest dla Pana absolutnym priorytetem?
Myślę, że wobec wielu prognoz suszy, która może bardzo dotknąć naszą gminę, absolutnym priorytetem będzie wybudowanie zbiorników magazynujących wodę pitną ze źródeł studni głębinowych czy innych oraz stopniowe wodociągowanie gminy w miarę jej możliwości finansowych i dostępności środków z zewnątrz oraz zaangażowania mieszkańców.

Czego życzy Pan kontrkandydatowi?
Oczywiście umiejętności budowania dobra i zgody, co w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebne, bez względu na to jakie pełnimy i będziemy pełnić funkcje w społeczeństwie.

Tagi: , ,

Kategoria: Rozmowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Pin It on Pinterest