Wybierz Strona

Będzie drożej, czyli XI sesja Rady Gminy Lipinki

Będzie drożej, czyli XI sesja Rady Gminy Lipinki

XI sesję rady Gminy Lipinki, która odbyła się 27 października 2011 roku zdominowały kwestie podwyżek, jakie czekają nas wszystkich w 2012 roku. Zapłacimy więcej za ścieki, śmieci, w górę pójdą wszystkie stawki podatków, droższe będzie przedszkole.

forsaOPŁATY ZA PRZEDSZKOLE W GÓRĘ

Właśnie od podwyżek opłat w gminnych przedszkolach rozpoczęła się dyskusja radnych Gminy Lipinki. Propozycja 1,25 zł za każdą godzinę powyżej 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu to niewiele. Rozmowa, którą zainicjowałem, a w której wspierał mnie radny Tomasz Świerzowski, dotyczyła jednak braku proporcji pomiędzy kosztami posłania dziecka do przedszkola w Krygu i w Lipinkach.

Pomimo że planowana opłata za pobyt dziecka w przedszkolu jest jednakowa w całej gminie, to biorąc pod uwagę koszt wyżywienia, rodzice w Lipinkach zapłacą ok. 80 złotych więcej na miesiąc (przy pełnym korzystaniu). To wina różnych stawek żywieniowych, które w Krygu wynoszą 4 złote, natomiast w Lipinkach niemal 8 złotych. Kryg korzysta ze stołówki, w której utrzymaniu partycypuje gmina, a więc koszt wyżywienia musi być mniejszy niż cateringu w Lipinkach.

Nie udało się wypracować żadnych wniosków, które wyrównałyby te koszty – pozostali radni nie podzielili naszej argumentacji. Możliwym rozwiązaniem byłoby na przykład przejęcie kosztów utrzymania pracownika firmy cateringowej przez gminę. Temat nie został jednak podjęty. W związku z tym piszący te słowa i radny Tomasz Świerzowski nie poparli uchwały w głosowaniu, wstrzymując się od głosu.

PROGRAMY GMINNE NA RZECZ RODZINY

Kolejnym punktem obrad było przyjęcie przez radnych Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016. Piszący te słowa wyraził swoje zdziwienie, że w gronie realizatorów programu zabrakło Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej. Organizacja ta, choćby przez realizację projektu unijnego „Pomocna Dłoń”, realizuje wiele zagadnień dotyczących patologii rodziny, w tym także przemocy.

Pominięcie Stowarzyszenia przy założeniach Gminnego Programu mówiących, że skierowany jest on do organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy oraz ma integrować środowiska i działania na rzecz likwidacji przemocy w rodzinie na terenie gminy Lipinki, wydaje się co najmniej uchybieniem. Z tą argumentacją zgodził się Wójt Czesław Rakoczy – wniosek o dopisanie Stowarzyszenia został przyjęty jednogłośnie, jak i cały program. Bez głosu sprzeciwu uchwalony został również Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

PODWYŻKI GMINNYCH PODATKÓW

Kolejne głosowania dotyczyły podwyżek. Decyzją Rady Gminy Lipinki o 10% zwiększą się opłaty za usuwanie i unieszkodliwianie śmieci. W tym samym stopniu od 1 stycznia wzrosną opłaty za korzystanie z kanalizacji oraz obowiązujące na terenie gminy podatki od nieruchomości i środków transportowych. Przeciwko podwyżce za śmieci głosował radny Józef Walczyk, który na posiedzeniu komisji zaproponował 7% podwyżki – wtedy jego propozycja zyskała aprobatę.

Radni przyjęli również uchwałę o obniżeniu będącej podstawą obliczania podatku gruntowego ceny za kwintal żyta. Według tegorocznych danych wynosi ona 74 złote, czyli dwa razy więcej niż rok temu. Radni ustalili kwotę na 50 złotych, co również da podwyżkę podatku rolnego, ale o wiele mniejszą. Rolnik zapłaci więc za hektar w 2012 roku 125 złotych, natomiast pozostali 250 złotych.

O GMINNYCH NIERUCHOMOŚCIACH

Bez większych kontrowersji toczyły się następne punkty obrad. Zgodnie z decyzją zebrania wiejskiego Bednarki radni zgodzili się na sprzedaż znajdującej się w centrum tej wsi działki. Zgodzili się także na przejęcie drogi prywatnej i zrezygnowali z prawa pierwokupu działki w Lipinkach. Rada Gminy Lipinki wyraziła także zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, jakim ma być służebność przesyłu energii wzdłuż drogi w Rozdzielu stanowiącej własność Gminy Lipinki. Dotyczy to planowanej fermy wiatrakowej, dlatego piszący te słowa konsekwentnie nie poparł tej uchwały.

Jednogłośnie radni poparli decyzję wójta o wynajmie lokalu użytkowego w budynku Urzędu Gminy w Lipinkach na placówkę Poczty Polskiej. Jeśli władze firmy, które zwróciły się do Gminy Lipinki o znalezienie odpowiedniego lokum, zaakceptują tę propozycję, to zmieni się lokalizacja poczty w Lipinkach. Zostanie ona przeniesiona z przybudówki budynku dworu do pomieszczeń w przyziemiu urzędu, gdzie kiedyś znajdowała się biblioteka a potem pomoc społeczna.

KONTROWERSYJNE PIŁKOCHWYTY W KRYGU

O wiele więcej dyskusji i emocji wzbudziły zmiany w budżecie Gminy Lipinki na 2011 rok. Temperaturę na sali podgrzało wprowadzenie wydatku 10 tysięcy złotych na montaż jeszcze w tym roku tzw. piłkochwytów na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Krygu. Oburzył się radny Krzysztof Kozioł, któremu wtórował Tomasz Świerzowski – obaj uznali wydatek za niepotrzebny i przypomnieli, że ich wnioski o przekazanie mniejszych kwot z budżetu na sprawy istotne spotykają się często z milczeniem.

SPRAWOZDANIE Z PRACY WÓJTA

Przestawiając sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, wójt zaznaczył, że był to okres owocny, podczas którego udało mu się pozyskać na gminne inwestycje spore sumy pieniędzy. Sporo czasu poświęcił na omówienie inwestycji drogowych, które napotykają na duże trudności. Wynika to między innymi z obniżenia konkurencyjności wśród firm i wzrostu cen. Wójt Czesław Rakoczy wspomniał tu także o swojej interwencji w sprawie wykonania drogi „pod Rękaw’. W jej wyniku udało się wynegocjować porządny asfalt.

Większość wystąpienia wójta to omówienie licznych wyjazdów do Warszawy, Krakowa czy Nowego Sącza, podczas których Czesław Rakoczy omawia sprawy inwestycji w gminie i spotyka się z wpływowymi ludźmi. Była mowa o kontroli prac wodociągowych w Pagorzynie, pozyskaniu prawie 50 tys zł od PGNiG czy też przeznaczeniu przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie na skutek interwencji wójta 500 tys złotych na inwestycje w Gminie Lipinki.

W podsumowaniu zaprezentowanym radnym przez wójta Rakoczego pojawiły się również inne, ciekawe wątki, np. ukrócenia spekulacji ziemią w rejonie inwestycji pod wiatraki w Rozdzielu, gdzie wykupowano tereny. Niestety, nie padły jednak informacje, kto zajmował się tym procederem. Wójt zapowiedział także kontrolę przydzielania zastępstw w jednej ze szkół, ponieważ ma informacje o nadużyciach. Jeśli się potwierdzą, niewykluczone są nawet decyzje personalne. Wspomniał również o rozmowach, które prowadził z fundacją pomocy dzieciom autystycznym w Nowym Sączu. Dotyczyły one odkupienia za dobre pieniądze budynku szkoły w Rozdzielu. Jednocześnie zaznaczył, że jest temu przeciwny.

INTERPELACJE I WNIOSKI RADNYCH

Ostatnim punktem obrad były interpelacje i wnioski radnych Gminy Lipinki. Tomasz Świerzowski podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację V Biegu Ulicznego im. Kazimierza Świerzowskiego w Lipinkach, zwłaszcza strażakom z gminnych OSP. Tadeusz Jurusik interweniował w sprawie tablicy informacyjnej na Urzędzie Gminy w Lipinkach, sołtys Czesława Jurusik przypomniała o braku tablicy informacyjnej na zakręcie drogi Zagumnie. Józef Cionek poprosił o wykonanie odcinka chodnika w centrum Wójtowej przy wiacie przystankowej.

Piszący te słowa poinformował o zakończeniu kolejnego etapu remontu zabytkowego kościoła w Lipinkach prowadzonego staraniem ks. Jana Edlinga i poprosił o odpowiedź na pismo sprzed prawie roku z prośbą o wsparcie tych działań przez Gminę Lipinki. Przypomniał jednocześnie, że w ratowanie barokowego kościoła w Lipinkach włącza się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski w Krakowie, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Gorlicach i wiele innych instytucji. Wielu obcym ludziom zależy na uratowaniu lipińskiej świątyni, byłoby więc co najmniej dziwne, gdyby jedyną instytucją odmawiającą pomocy była Gmina Lipinki.

Radny Krzysztof Kozioł z Pagorzyny zwrócił się o wyposażenie budynku OSP w tej miejscowosci w dodatkową ubikację i umywalkę, żeby wracający z akcji czy ćwiczeń strażacy nie musieli korzystać z łazienki ośrodka rehabilitacji, bo jest to niewygodne i krępujące. Poinformował radnych o dużym zaangażowaniu strażaków gminnych OSP, zwłaszcza Pagorzyny, którzy poświęcają swój wolny czas na szkolenie w Krakowie i Gorlicach. Służy ono podniesieniu kompetencji, a więc podniesieniu sprawności dla dobra całej społeczności. Radny Tkaczuk podjął problem refundacji paliwa dla jednostki OSP z Krygu, która włączona jest w system krajowy i często bierze udział w akcjach poza Gminą Lipinki. Pieniądze powinny również płynąć z zewnątrz, nie tylko ze środków gminnych.

SPRAWY RÓŻNE

Podczas XI sesji swoje stanowisko w sprawie państwa Tylawskich i wygrania przez nich rozprawy przed WSA w Krakowie przedstawiła firma ATA z Nowego Sącza, która przygotowała zaskarżoną uchwałę o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego. Tłumaczenia przedstawicieli tej firmy tym razem nie przekonały jednak większości radnych. Nadal nie wiemy, jak dalej potoczy się ten konflikt – w każdym razie jednak gmina nie złożyła apelacji od wyroku.

O sukcesie sołtysa, i zarazem radnego, Józefa Cionka z Wójtowej, który zajął II miejsce w Konkursie na Najlepszego Sołtysa Małopolski 2011, poinformował oficjalnie zebranych przewodniczący Bogdan Czeluśniak. Przypomniał, że Cionek jako jedyny ze wszystkich sołtysów otrzymał za inwestycje w swoim sołectwie 100% punktów. Józef Cionek w swoim krótkim wystąpieniu wskazał przede wszystkim na wójta Czesława Rakoczego, bez którego jego sukces nie byłby możliwy.

O autorze

Piotr Popielarz

Wydawcą, właścicielem i redaktorem naczelnym Niezależnego Internetowego Serwisu Lipinek jestem ja, czyli Piotr Popielarz. Pierwszą wersję portalu umieściłem na serwerze 17 listopada 2002 roku. Od tamtej chwili wiele się zmieniło, ale NIS Lipinek nadal trwa i żyje własnym życiem. Poniżej znajdziecie informacje o ludziach, którzy pomagają mi w tworzeniu serwisu. Mam nadzieję, że niebawem powstanie Redakcja z prawdziwego zdarzenia.

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze komentarze

Nadchodzące wydarzenia:

no event

Zanieczyszczenie powietrza (SMOG)

ANKIETA

Jak oceniasz nową odsłonę Niezależnego Internetowego Serwisu Lipinek?

Archiwum

FACEBOOK