Wybierz Strona

Reklama

Kandydat na Wójta Gminy Lipinki Czesław Rakoczy: Nie zawiodłem i nie zawiodę!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lipinki!

Podjąłem wyzwanie kandydowania w nadchodzących wyborach samorządowych, gdyż pragnę nadal pracować dla rozwoju Gminy Lipinki i jej mieszkańców. Moim atutem jest doświadczenie w pracy samorządowej i realizacji projektów w różnych obszarach, znajomość problemów mieszkańców Gminy Lipinki i skuteczność w pozyskiwaniu środków.

Nasza Gmina Lipinki, od początku wejścia w życie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zadała sobie trud, aby dany nam w historii czas był jak najlepiej wykorzystany pod każdym względem. Niezbyt zasobna ekonomicznie gmina przemieniła się na oczach ówczesnych pokoleń. Tak też się działo w kadencji 2018-2024. Należała ona do wybitnie obfitych w każdej z dziedzin działalności gminy. Wydatki gminy na inwestycje wyniosły 60 mln zł, a na projekty społeczne 12 mln zł. Pozyskane środki to 67 mln zł. W rankingach subregionu sądeckiego na ok. 40 gmin, na cztery oceniane lata w aktywności inwestycyjnej, zajęliśmy dwukrotnie 2 miejsce, raz 5, a w ocenie końcowej w całokształcie zajęliśmy 8 miejsce. W rankingu „Rzeczpospolitej” na cały kraj 6 miejsce, a teraz 58 na 1523 gminy. Ranking subregionu nie jest polityczny i wykonują go naukowcy z Akademii Nauk Stosowanych.

Zrealizowano wiele cennych inicjatyw:
 • 30% dróg gminnych pokryto nowym asfaltem, a na dalsze ponad 10% mamy zabezpieczone środki,
 • remont oczyszczalni ścieków i budowę  kanalizacji ponad 17 km, za kwotę 14,5 mln zł. Mamy własne oczyszczalnie ścieków i  wybudowane 115 km kanalizacji,
 • wodociągi – dysponujemy siecią ok. 29 km, kolejne ponad 6 km sieci w trakcie realizacji budowane w miejscowości Kryg i Lipinki. Wodę zapewniamy ze studni głębinowych, a sukcesem jest doprowadzenie wody z Gorlic na teren Gminy. Mamy już 3 stacje uzdatniania wody. Projekty wykonaliśmy na przysiółek Lipinki Lipa i Kryg od strony Jedla, a dla przysiółka Lipinki Rola i Rozdziele Sady dokumentacja jest na ukończeniu. Można już spokojnie ciągnąć wodociągi w stronę Pagorzyny, Wójtowej i Bednarskiego. Wydaliśmy na ten cel 7,5 mln zł,
 • oddaliśmy do użytku nowe przedszkole w Lipinkach za kwotę 2,5 mln zł,
 • wykonaliśmy pełną termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Lipinkach, Wójtowej  i Krygu oraz Urzędu Gminy w Lipinkach i budynków sportowych w Wójtowej. Instalacje fotowoltaiczne są w każdej szkole, Urzędzie Gminy i na oczyszczalni,
 • wybudowaliśmy ścieżki dla pieszych i rowerzystów na długości 4,1 km za kwotę 6 mln zł,
 • wybudowaliśmy PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych),
 • została zagospodarowana  przestrzeń publiczna przy Szkole Podstawowej w Lipinkach, Krygu i Pagorzynie – parkingi, ogrodzenie, zatoczka postojowa, chodniki i droga wewnętrzna do urządzeń sportowych oraz boisko w Pagorzynie,
 • doposażyliśmy jednostki OSP od 2018 r w 6 nowych aut strażackich i wiele nowego sprzętu,
 • systematycznie budowaliśmy nowe oświetlenia dróg,
 • pozyskaliśmy środki finansowe na remont zabytkowych kościołów: Lipinki Stary Kościół na opracowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej wraz z częściowym wykonaniem remontu elewacji kościoła 220 tys. zł oraz na remont zabytkowej Kaplicy Straszewskich na cmentarzu w Lipinkach – 150 tys. zł, w Krygu na modernizację dachu 200 tys. zł, w Rozdzielu na konserwację techniczną i estetyczną ikonostasu cerkwi – 300 tys. zł, w Wójtowej na zagospodarowanie terenu przy kościele -330 tys. zł, a także na budowę ciągu pieszo-jezdnego przy dworze w Lipinkach – 350 tys. zł.

Gminne Przedszkole w Lipinkach

We wszystkich tych działaniach było mi dane uczestniczyć, koordynować, zdobywać środki finansowe i osiągać założone cele.  Na przełomie tych lat, we współpracy z Radą Gminy starałem się realizować budżety, pozyskując znaczne ilości środków unijnych /3 miejsce w rankingu subregionu/ i innych  środków zewnętrznych, stosując równocześnie zasadę roztropności i racjonalności.

W ostatniej kadencji zadbałem również o podniesienie komfortu życia mieszkańców Gminy. Dowodem na to są między innymi:
 • pełne zabezpieczenie usług przedszkolnych ponad minimalne wymogi określone w ustawie o oświacie, powstało wspomniane piękne przedszkole w Lipinkach na 100 miejsc + 16 miejsc żłobkowych. Na doposażenie i funkcjonowanie żłobka od 1 września 2024 roku mamy już środki – ponad 680 tys. zł.
 • zabezpieczenie usług świetlicowych – świetlica w każdej szkole  z dostępem do posiłków oraz dodatkowej ponadprogramowej edukacji dla uczniów, dopracowaliśmy do perfekcji stołówki szkolne z własną kadrą /powstała nowoczesna stołówka w Szkole Podstawowej w Lipinkach i Pagorzynie, a w Wójtowej i Krygu stołówki zostały zmodernizowane/,
 • remonty i modernizacje obiektów szkolnych – przykładowo w minionej kadencji wydaliśmy na ten cel kwotę ponad 6 mln zł. Obok wydatków inwestycyjnych i prospołecznych Gmina Lipinki musiała zmierzyć się  z problemem niewystarczającej subwencji oświatowej na szkoły, co wymagało dopłaty  do oświaty znacznych środków z budżetu gminy/zwłaszcza w okresie 2 ostatnich kadencji/. Dodam, że w Pagorzynie i Wójtowej nie zlikwidowaliśmy małych szkół i jesteśmy jedną z nielicznych gmin, która nie dokonała likwidacji małych szkół.
 • modernizacje remiz i budynków komunalnych.

Nowa kotłownia w Szkole Podstawowej w Krygu

Pozyskaliśmy olbrzymie środki na programy społeczne.  Była to kwota ponad 11 mln zł i w ramach tych programów podjęliśmy działania takie jak:
 • pomoc dla Seniorów  tj. turnusy rehabilitacyjne nad morzem, wyjazdy do jaskini solnej, na basen, zabiegi rehabilitacyjne, spotkania z dietetykiem, dzienna opieka i aktywizacja dla 40 osób niesamodzielnych w Ośrodku Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych Akademia Seniora w Rozdzielu, usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania,
 • wsparcie dla osób bezrobotnych tj. staże i szkolenia zawodowe, poradnictwo psychologiczne, prawne i zawodowe,
 • działania na rzecz dzieci i młodzieży tj. zajęcia świetlicowe, wyjazdy na kolonie nad morze, wycieczki, dodatkowe zajęcia językowe, matematyczne, informatyczne oraz wsparcie pedagoga , psychologa i  logopedy,
 • integracja międzypokoleniowa w Klubie Samopomocy w Pagorzynie i Bednarskim

PRZYSZŁOŚĆ znowu ZAPOWIADA SIĘ CIEKAWIE!

Mamy już zapewnione środki finansowe na:
 • budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipinki (Lipa) –  ponad 3 mln  zł,
 • budowę Przedszkola w Krygu, które projektujemy – ponad 2 mln zł
 • budowę parkingu przy kościele w Lipinkach oraz na ścieżkę pieszo-jezdną w kierunku Wójtowej ponad 1 mln zł/ już rozpoczęta/,
 • budowę chodnika przy drodze woj. w Krygu – etap projektowania ścieżki o długości 507 m,
 • budowę chodnika w Pagorzynie o długości 208 m /są środki finansowe/ – szacunkowa wartość zadania wynosi 430 tys.,a połowa wartości zadania to wkład Gminy Lipinki,
 • remont dróg w całej Gminie – ponad 10 km o wartości szacunkowej  5,5 mln zł,
 • zakup nowych terenów dla celów parkingowych przy cmentarzach w Lipinkach  i  Rozdzielu /1,34 ha/,
 • modernizację oświetlenia drogowego na energooszczędne
 • prace remontowe cmentarzy w Rozdzielu i w Lipinkach,
 • środki na  wyposażenie zaplecza kuchennego w Domu Wiejskim w Wójtowej, doposażenie Budynku Wiejskiego w Bednarskim oraz roboty budowlane w zakresie cyklinowania i malowania parkietu w Domu Wiejskim w Lipinkach /około 128 tys. zł/.

Ponadto zabiegamy o:
 • dalsze środki na budowę przedszkola w Krygu oraz budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w kierunku Ogniwa,
 • środki na  budowę sali gimnastycznej w Pagorzynie,
 • dokończenie kanalizacji i wodociągów, bardzo drogi remont oczyszczalni ścieków,
 • auto strażackie średnie dla OSP Lipinki,
 • budowę wieży widokowej wraz z infrastrukturą, ze ścieżkami dla pieszych i rowerów i  szlakiem dla pieszych
 • budowę przejścia dla pieszych z budową odcinka chodnika w Bednarce (złożono wniosek o dofinasowanie i oczekujemy na rozstrzygnięcie naboru)
 • modernizację Domu Ludowego w Wójtowej która jest planowana i rekomendowana jako cel i wskaźnik ujęty w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Pagorzynie – nowa nawierzchnia poliuretanowa

Ustosunkowanie do uwag z kampanii wyborczej:
 • zamknięte place zabaw – są dostępne zgodnie z regulaminem szkoły. To szkoła odpowiada za bezpieczeństwo czy dewastacje.Nie zabraniamy nikomu korzystać.
 • sale w domach ludowych są darmo dla  wszystkich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, placówek oświatowych itp., opłatę pobiera się od imprez prywatnych/np. wesela/, które nie mogą być zwolnione ze względu na przepisy samorządowe i podatek VAT.
 • stronę internetową prowadzi gmina i wszystkie placówki oświatowe, kluby sportowe czy stowarzyszenia, gdzie prezentują swoje osiągnięcia czy wydarzenia. Przetargi ogłaszane są zgodnie z przepisami na platformie zakupowej do przeprowadzania przetargów, a link do prowadzonych postepowań umieszczany jest w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • odnośnie działań dla młodzieży:
  – mamy już bogatą infrastrukturę – boiska sportowe, place zabaw, sale gimnastyczne,
  – działają stowarzyszenia strażackie – istnieją młodzieżowe drużyny strażackie, drużyny harcerskie, kluby sportowe LKS-y, Uczniowskie Kluby Sportowe dofinansowane ze środków gminy,
  – odbywają się  imprezy kulturalne, w tym pikniki na szerszą skalę  w 2023 r. w Lipinkach, Rozdzielu, Pagorzynie, Bednarce, przeznaczono na ten cel 150 tys. zł./dostęp bezpłatny,
  – można wrócić do tzw. Klubów Młodzieży, które po kilku latach straciły na zainteresowaniu,
 • odnośnie uwag do parku – zainwestowano tam, tak jak we dwór, spore środki. Ze względu na postępowanie własnościowe ze strony byłych właścicieli nie można teraz w park inwestować.

Ścieżka pieszo-rowerowa przy drodze wojewódzkiej w Krygu

W szkołach funkcjonują świetlice. Młodzież miała zorganizowane wyjazdy nad morze. Adeptom zawodowym zapewniamy praktyki, staże, przekwalifikowanie zawodowe, dojazd do szkół. Mamy samochód dla dzieci niepełnosprawnych i dowozimy je do ich placówek. Wspieramy w miarę możliwości finansowych naszego budżetu wszystkie inicjatywy młodych.

OCZEKUJĄC NA NOWE ROZDANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH, OBNIŻYLIŚMY POZIOM ZADŁUŻENIA GMINY do 9,6% budżetu/bez kredytów krótkoterminowych/, CO POZWOLI NAM ZREALIZOWAĆ KOSZTOWNE INWESTYCJE ZAPLANOWANE DO REALIZACJI NA NAJBLIŻSZE LATA.

W TEJ KADENCJI POZYSKAŁEM Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ ŚRODKI FINANSOWE NA KWOTĘ PONAD 67 MILIONÓW ZŁOTYCH, Z KTÓRYCH TO WIĘKSZA CZĘŚĆ ZABEZPIECZY NAJBLIŻSZE PLANOWANE DO REALIZACJI INWESTYCJE. Na te inwestycje w 2024 roku budżet przewiduje już kwotę ok 13,5 mln zł.

W tej kadencji dałem z siebie wszystko, by Gmina Lipinki funkcjonowała tak, aby  społeczeństwu żyło się godnie. W każdy dzień starałem się, aby Was nie zawieść, aby każdy dzień, miesiąc i rok  przynosił obfite rezultaty dla całej Gminy. Podane działania gminy to tylko część obfitych planów przewidywanych do realizacji. Mam wizję rozwoju Naszej Gminy dla dobra nas wszystkich, dlatego proszę o Wasze głosy w tych wyborach.

 

NIE ZAWIODŁEM i NIE ZAWIODĘ!
Proszę o poparcie.

CZESŁAW RAKOCZY

 
Sfinansowano ze środków KWW Nasza Gmina w Lipinkach

Reklama

Nadchodzące wydarzenia:

 • sob.
  20
  lip
  2024

  Rajd Śladami Henryka Klimontowicza

  09:00Parking przy kościele w Wójtowej

  Więcej informacji: TUTAJ

 • niedz.
  11
  sie
  2024

  Nabożeństwo za zmarłych na cmentarzu w Lipinkach

  15:00Cmentarz komunalny w Lipinkach

  Godzina może ulec zmianie

 • niedz.
  11
  sie
  2024

  Akcja Honorowego Oddawania Krwi w Bieczu

  8:30 - 13:00Remiza OSP Biecz

  Organizator: Klub HDK przy OSP Biecz

 • czw.
  15
  sie
  2024

  Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Odpust w Lipinkach

  11:00Sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Lipinkach

  I dzień trzydniowego odpustu.

 • wt.
  03
  wrz
  2024

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

  6:00 - 6:30Gmina Lipinki
 • niedz.
  15
  wrz
  2024

  Akcja Krwiodawstwa Klubu HDK Lipinki

  9:00 - 12:30Dom Wiejski w Lipinkach

  Bliższe szczegóły NIEBAWEM

 • sob.
  05
  paź
  2024

  VIII Maraton na Orientację "KIWON"

  07:00Baza: Hala Sportowa SP Lipinki

  Organizator: Towarzystwo "Jastrzębiec"

 • pt.
  01
  lis
  2024

  XII Kwesta Listopadowa na rzecz remontu Kaplicy Straszewskich

  8:00 - 16:00Stary i nowy cmentarz w Lipinkach

  Więcej szczegółów NIEBAWEM!

FACEBOOK

Najnowsze komentarze

Zanieczyszczenie powietrza (SMOG)

Archiwum