Wybierz Strona

Wójt Gminy Lipinki Czesław Rakoczy: „Nie zawiodłem i nie zawiodę!”

Wójt Gminy Lipinki Czesław Rakoczy: „Nie zawiodłem i nie zawiodę!”

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lipinki!

Nasz Samorząd, Nasza Mała Ojczyzna od początku wejścia w życie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, podjął trud, aby dany nam w historii czas był jak najlepiej wykorzystany pod każdym względem. Niezbyt zasobna ekonomicznie gmina położona na skraju województwa małopolskiego  przemieniła się na oczach ówczesnych pokoleń.

Wójt Gminy Lipinki Czesław Rakoczy

Wiele cennych inicjatyw gospodarczych takich jak: telefonizacja, gazyfikacja, szczególnie Rozdziela, modernizacja dziesiątek kilometrów dróg, kanalizacja z oczyszczalniami, budowa 2 szkół w Lipinkach i Rozdzielu, 3 sal gimnastycznych, 2 ośrodków zdrowia, oświetlenie Gminy, przebudowa melioracyjna  Gminy, generalne remonty remiz, domów ludowych, szkół, przedszkoli, budowa obiektów sportowych – Wójtowa Stadion, Lipinki – bieżnia i boisko, budowa placów  zabaw w każdej wsi, początki budowy sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody w Krygu i Rozdzielu,  to skrócona historia inwestycyjna Gminy Lipinki.  Powstała ona z ciężkiej i wzmożonej pracy i wysiłku  wielu ludzi, społeczników, urzędników, a także i mojej.

We wszystkich tych działaniach było mi dane uczestniczyć, koordynować, zdobywać środki finansowe i osiągać założone  cele.  Na przełomie tych lat we współpracy z Radami Gminy starałem się realizować budżety, pozyskując znaczne ilości środków unijnych i innych  środków zewnętrznych, stosując równocześnie zasadę roztropności i racjonalności.

W ostatniej kadencji zadbałem szczególnie o podniesienie komfortu życia mieszkańców Gminy. Dowodem na to są między innymi:

 • ♦ pełne zabezpieczenie usług przedszkolnych w każdej wsi ponad minimalne wymogi określone w ustawie o oświacie,
 • ♦ zabezpieczenie usług świetlicowych – świetlica w każdej szkole  z dostępem do bezpłatnych posiłków oraz dodatkowej ponadprogramowej edukacji dla uczniów,
 • ♦ remonty i modernizacje obiektów szkolnych – przykładowo  w 2018 r. wydaliśmy na ten cel kwotę prawie 600.000 zł.  Obok wydatków inwestycyjnych i prospołecznych Gmina musiała zmierzyć się  z problemem niewystarczającej subwencji oświatowej, co wymagało dopłaty  do oświaty znacznych środków z budżetu gminy zwłaszcza w okresie ostatniej kadencji.

Wzorowo zrealizowaliśmy reformę oświaty, włączając gimnazja do szkół podstawowych, utrzymując małe szkoły 8 klasowe w Pagorzynie i Wójtowej. Zabezpieczyliśmy pełną obsługę programów rządowych takich jak  programy: 500+ czy Dobry Start. Pozyskaliśmy olbrzymie środki na programy społeczne.  Była to kwota ponad 9 mln. i w ramach tych programów podjęliśmy działania takie jak:

 • ♦ pomoc dla Seniorów  tj. turnusy rehabilitacyjne nad morze, wyjazdy do jaskini solnej, na basen, zabiegi rehabilitacyjne, spotkania z dietetykiem, integracja międzypokoleniowa w Klubie Samopomocy w Pagorzynie i Bednarskim,
 • ♦ wsparcie dla osób bezrobotnych tj. staże i szkolenia zawodowe, poradnictwo psychologiczne i zawodowe,
 • ♦ działania na rzecz dzieci i młodzieży tj. zajęcia świetlicowe, wyjazdy na kolonie nad morze, wycieczki, dodatkowe zajęcia językowe, matematyczne, informatyczne oraz wsparcie pedagoga i logopedy.

Dołożyliśmy wiele starań, aby pozyskać środki na zadania inwestycyjne takie jak:

 • ♦ modernizacje i remonty dróg gminnych i infrastruktury okołodrogowej,
 • ♦ budowę kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • ♦ budowę pierwszych etapów sieci wodociągowej i 2 stacji uzdatniania wody, 
 • ♦ opracowanie nowych projektów budowlanych na budowę kolejnych odcinków,  
 • ♦ sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
 • ♦ modernizację remiz i budynków komunalnych.

PRZYSZŁOŚĆ ZAPOWIADA SIĘ CIEKAWIE!

Mamy już zapewnione środki na:

 1. budowę sieci wodociągowej od Rozdziela do Lipinek i w Krygu
 2. termomodernizację budynków szkoły Podstawowej w Lipinkach  i w Krygu oraz Urzędu Gminy w Lipinkach
 3. wymianę starych, nieekologicznych kotłów
 4. budowę ścieżek rowerowych
 5. budowę PSZOK-U (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)
 6. zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Lipinkach – parkingi, ogrodzenie, zatoczka postojowa, chodniki i droga wewnętrzna  do urządzeń sportowych

Ponadto zabiegamy i staramy się o:

 • ♦ rozbudowę budynku Przedszkola Gminnego w Lipinkach (oceniony  pozytywnie wniosek, znalazł się na liście rezerwowej z uwagi na ograniczone środki Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, czynimy starania o zwiększenie alokacji na to działanie i przyznanie dofinansowania na ten cel)
Oczekując na nowe rozdanie środków unijnych, obniżyliśmy poziom zadłużenia gminy o 30 %, co pozwoli nam zrealizować kosztowne inwestycje zaplanowane do realizacji na najbliższe lata.
W tej kadencji pozyskałem z różnych źródeł środki finansowe na kwotę ponad 26 milionów złotych, z których to  większa część zabezpieczy najbliższe planowane do realizacji inwestycje.

Dałem z siebie wszystko by Gmina Lipinki funkcjonowała tak, żeby społeczeństwu żyło się godnie. W każdy dzień starałem się, aby Was nie zawieść.  

Jeżeli uznacie, że nie zawiodłem to, podsumowując:

Nie zawiodłem i nie zawiodę!
Czesław Rakoczy

REKLAMA

Najnowsze komentarze

FACEBOOK

Nadchodzące wydarzenia:

 • pon
  15
  Mar
  2021

  Zbiórka odpadów segregowanych

  6:00 - 6:30Gmina Lipinki

  Worki ze śmieciami wystawiamy w ustalonych miejscach!

 • wt
  16
  Mar
  2021

  Zbiórka odpadów zmieszanych

  6:00 - 6:30Gmina Lipinki

  Worki  ze śmieciami wystawiamy w ustalonych miejscach!

 • nie
  21
  Mar
  2021

  Akcja krwiodawstwa w Krygu

  Organizator: Klub HDK przy OSP Kryg

 • nie
  21
  Mar
  2021

  XIII Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa "Jastrzębiec"

  18:00Ośrodek Rekolekcyjny w Lipinkach

  Termin planowany - pandemia decyduje!

 • czw
  06
  Maj
  2021

  Bierzmowanie

  Sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Lipinkach

  Sakramentu udzieli Ks. Bp Edward Białogłowski

 • sob
  15
  Maj
  2021

  Święcenia Diakonatu

  Sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Lipinkach

  Ks. Bp Ordynariusz Jan Wątroba

Zanieczyszczenie powietrza (SMOG)

Archiwum

Hosting zapewnia KYLOS